Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ba Đình  - Thành phố Thanh Hóa

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VÀ THÔNG QUA HĐND XÃ, PHƯỜNG, THÀNH PHỐ TÁN THÀNH CHỦ TRƯƠNG NHẬP HUYỆN ĐÔNG SƠN VÀO THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Đăng lúc: 16:24:38 29/05/2024 (GMT+7)
100%

Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND xã, phường, thành phố tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hoá

 1. Mục đích Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND xã, phường, thành phố tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hoá đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật và đúng thời gian, tiến độ đề ra.
2. Yêu cầu - Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; động viên cử tri tham gia tích cực, đồng thuận, thống nhất cao đối với việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hoá.
- Thông qua HĐND xã, phường, thành phố tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hoá đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.
- Xác định lộ trình, thời gian, công việc, nhiệm vụ phải thực hiện; trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, xã, phường, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện.
- Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.
2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri
Tổ chức lấy ý kiến cử tri thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ) và các quy định hiện hành có liên quan, cụ thể như sau:
2.1. Phạm vi và nội dung lấy ý kiến cử tri
(1) Các phường: Tân Sơn, Phú Sơn lấy ý kiến cử tri về 02 nội dung: - Nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. - Nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn.
(2) Xã Hoằng Quang lấy ý kiến cử tri về 02 nội dung: - Nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. - Thành lập phường Hoằng Quang.
(3) Xã Hoằng Đại lấy ý kiến cử tri về 02 nội dung: - Nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. - Thành lập phường Hoằng Đại.
(4) Các phường, xã còn lại (30 đơn vị) lấy ý kiến cử tri về nội dung: Nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.
2.2. Lập và niêm yết danh sách cử tri
- Cơ quan thực hiện: UBND các xã, phường.
- Thời gian thực hiện: Đã hoàn thành ngày 15/4/2024.(UBND các xã, phường chủ động rà soát để bổ sung, điều chỉnh danh sách cử tri so với danh sách đã lập và niêm yết ngày 15/4/2024 theo nguyên tắc sau: Công dân đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 01/6/2024 (là ngày phát phiếu lấy ý kiến cử tri trên địa bàn thành phố), bao gồm cả thường trú và tạm trú và không thuộc các trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri theo quy định; thông tin kịp thời đến cử tri được bổ sung để thực hiện quyền, nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến).
2.3. Tổ chức lấy ý kiến cử tri
a) Thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri - Chủ tịch UBND xã, phường quyết định thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri theo địa bàn thôn, tổ dân phố; số lượng từ 07 - 11 thành viên, Tổ trưởng do Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trưởng Ban Công tác Mặt trận đảm nhiệm; Thư ký và thành viên là đại diện Chi hội, Chi đoàn, người có uy tín ở thôn, tổ dân phố và có thể có cán bộ, công chức xã, phường tham gia.
- Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm tiếp nhận phiếu, tài liệu lấy ý kiến cử tri; thường xuyên thông báo danh sách cử tri, thời gian, địa điểm lấy ý kiến cử tri; phát phiếu lấy ý kiến cử tri, đôn đốc, hướng dẫn cử tri tham gia; kiểm phiếu, tổng hợp, lập biên bản, lưu trữ tài liệu và gửi về UBND xã, phường.
b) Hình thức lấy ý kiến cử tri
- Đối với 05 xã, phường Tân Sơn, Phú Sơn, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Đông Hải: Mỗi xã, phường chọn 01 phố, thôn để tổ chức khai mạc Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nhà văn hoá phố, thôn. Sau khai mạc, kết hợp tổ chức lấy phiếu tại hội nghị và tại các hộ gia đình. 
3. Thông qua HĐND xã, phường, thành phố tán thành chủ trương
3.1. Sau khi lấy ý kiến cử tri, nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành, UBND xã, phường, thành phố lập Tờ trình kèm theo Đề án, Bản tóm tắt Đề án, Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trình HĐND cùng cấp. 3.2. HĐND tán thành chủ trương
3.2.1. Đối với xã, phường: Tổ chức họp HĐND vào ngày 11/6/2024.
- Các phường: Tân Sơn và Phú Sơn Trên cơ sở Báo cáo kết quả lấy ý kiến của cử tri phường, Tờ trình, Đề án, Bản tóm tắt Đề án của UBND phường trình, HĐND phường thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hoá. - Xã Hoằng Quang Trên cơ sở Báo cáo kết quả lấy ý kiến của cử tri xã, Tờ trình, Đề án, Bản tóm tắt Đề án của UBND xã trình, HĐND xã thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa; thành lập phường Hoằng Quang thuộc thành phố Thanh Hóa.
 - Xã Hoằng Đại Trên cơ sở Báo cáo kết quả lấy ý kiến của cử tri xã, Tờ trình, Đề án, Bản tóm tắt Đề án của UBND xã trình, HĐND xã thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa; thành lập phường Hoằng Đại thuộc thành phố Thanh Hóa.
- Các xã, phường còn lại (30 đơn vị) Trên cơ sở Báo cáo kết quả lấy ý kiến của cử tri xã, phường, Tờ trình, Đề án, Bản tóm tắt Đề án của UBND xã, phường trình, HĐND xã, phường thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.
- Nghị quyết của HĐND xã, phường được gửi đến HĐND thành phố.
- UBND xã, phường hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thành phố (qua phòng Nội vụ), thành phần hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình của UBND xã, phường.
(2) Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và HĐND của UBND xã, phường.
(3) Nghị quyết của HĐND xã, phường.
(4) Trích Biên bản kỳ họp của HĐND xã, phường.
(5) Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri của thôn, tổ dân phố.
(6) Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Ngày 11/6/2024.
3.2.2. Đối với thành phố: Tổ chức họp HĐND vào ngày 12/6/2024.
- Trên cơ sở Báo cáo kết quả lấy ý kiến của cử tri thành phố, Tờ trình, Đề án, Bản tóm tắt Đề án của UBND thành phố trình, HĐND thành phố thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hoá.
- Nghị quyết của HĐND thành phố được gửi đến HĐND tỉnh.
- UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). - Thời gian hoàn thành: Ngày 14/6/2024. 

Nội dung KH, DA:Ke-hoach-UBND-thanh-pho-ve-lay-y-kien-cu-tri(27.05.2024_15h44p44)_signed.pdf
Tóm tắt Đề án nhập Tân Sơn vào Phú Sơn.pdf
Tóm tắt Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TPTH.pdf

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
399
Hôm qua:
2258
Tuần này:
6574
Tháng này:
27984
Tất cả:
614810

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289